Universums krafter

 

 

 

Varandets  kraft

Kärlekens kraft

Kunskapens kraft

Insiktens kraft

Helandets kraft

Uppskattandets  kraft