Det Undermedvetna

Hjärnan

 

"Den nya riktningen notera att det är ord som skulle bli en av hörnstenarna

 

Ordet är Information

 

Cybernetik

Ideer och tankar

(fantasi)

Kontroll och kommunikation avseende både djur och maskin.

Hur hjärna och kropp fungerar hos djur

 

 

Psykocybernetik

 

" Hur hjärna  kropp och mänskligt medvetande fungerar"

 

 

Winston Churchill sade en gång " Allt som är stort är enkelt

och mycket kan uttryckas  med ett enda ord:

 

Frihet Rättvisa Heder Plikt Barmhärtighet Hopp"

 

 

 

Hjärnan fungerar i vissa avseenden som en datamaskin

och datamaskinen som en hjärna.

 

Viktiga lärdomar i jämförelsen  att hämta ur dessa jämförelser.

 

Indata --- in i hjärnan via en möjlig information

från tidningar  böcker  bilder  ljud Radio TV

till invecklade strukturerade tankar

som vi själva och andra presenterar för oss.

 

Vi behandlar denna information genom en mängd olika program

som vi bär inom oss.

 

--- Från enkla reflexrörelser till sofistikerade.

Tanke ---  Beteende koder --- som vi lärt oss av

Livets erfarenheter.

 

Resultat blir vår

 

Utdata:

 

Handlingar vi utför Slutsatser vi drar Känslor vi upplever

 

 

Datamaskiner

 

När det gäller människoliv ombord på passagerarflygplan

Finns det alltid minst tre datorer

 

En av dem gör arbetet  medan den andra övervakar

allt det som den 1:a gör

Den tredje ( och övriga ) kanske bara aktiveras

om de två första inte är överens

(vilket sker mycket sällan)

 

"Det är möjligt och inte osannoligt att åtminstone två av

elementen i denna process finns representerad i den

mänskliga hjärnan.

 

Vi kan knappast vänta oss att en enda neuron för överföring ska

anförtros en enda nervmekanism "

 

 ---- Data  gemensamma  funktioner

 

Indata ----Ut data

Lagrade informationer 3 mekanismer för dubbelkontroll

är lager mekanismer

 

Erfarenhets lager Ord lager Begrepps lager

 

 

Hjärnan är sammansatt av  tiotals miljarder nervceller

(Se bilder länk hjärnan)

Förbindelse nät  = Synapser

mellan alla miljarder nervceller (neuroner)

 

En positiv attityd är en fråga on vana

Självförtroende är en vanesak

 

Entusiasm Självdisciplin

Beslutsamhet Flit är vanor

 

-- Vanor är Utdata

-- Positiva attityder

är   Begrepps lager

 

"Personligheten är summan av alla de vanor eller

egenskaper individen har.

 

Självförtroende   Gott Omdöme

Punktlighet   Energi 

Utåtriktad Personlighet

Auktoritet och övertygelse

Gör det nu    Flit Aggressivitet

Uthållighet    Koncentration

Beslutsamhet   Disciplin

Kreativitet och Produktivitet

Inlevelse   Tålamod

Återhämtningsförmåga

Fysisk avspändhet  Positiv Attityd

Självständighet Entusiasm"

 

 

Alla har vi de här förmågorna  använder olika mycket av dem.

Positivt --- Negativt

 

Motsats till Punktlighet

= vanan att vara sen  slarvig och tanklös när det gäller Tid

 

Motsats till Gör det nu ---

Jag gör det sen

Biodatorn behandlar och agerar inte på ord för ord

utan begrepp för begrepp

 

Hur gör man för att förändra felaktigt program

i Biodatorn

 

---- Med Viljestyrka

---- Helt Fel

Värdelöst för detta ändamål

 

 

"Motivation är stimulans och styrning av målmedvetet beteende mot

specifika mål"

 

"Innehåller två begrepp av avgörande betydelse

mål och styrning"

 

Den del av hjärnan som fungerar på det

undermedvetna planet är en

informations behandlande  mekanism.

--- En biodator

där det finns ett program och att detta program

 

ändras och förbättras.till detta ändamål kan

man använda feedback

 

"Allt detta måste läras in Men när man väl

lärt sig det får livet en kvalitet och en glädje

som blir en källa till ständig tillfredställelse för den som

förvissar sig om att han eller hon har bästa tänkbara program

i biodatorn.

 

 

Psykofeedback Feedback

är en metod att kontrollera ett system

(människa eller maskin ) genom att återinmata resultatet

av dess tidigare prestationer

 

Vilken enkel definition på en  till synes  enkel tanke.

 

Feedback

" Livets hemlighet"

 

Biodatorn kan i praktiken inte skilja mellan verkliga

och tänkta upplevelser.

 

Vi måste inte ha upplevt en sak för att kunna använda

psykofeedback

 

Av alla varelser på vår planet är människan den enda som inte är

beroende av tidigare erfarenheter för att kontrollera sin framtid.

 

" När en individ har fastställt sitt mål och när ha på ett visst sätt och under

vissa betingelser kan föreställa sig att han redan nått sitt mål.

 

--- Att målet redan uppfyllts Det finns mycket att läsa i ämnet

 Paul G Thomas 

 

Vi har två nervsystem

Cerebrospinala Nervsystemet (Medvetna impulser)

Medveten kontroll över  Kroppsmuskulatur och dess nerver.

 

Autonoma Nervsystemet

( oberoende av viljans omedelbara inflytande)

Hjärta  blodtryck andning andra organ mm