Skriven av mig

 

Den nya tiden

 

Jag har så länge färdas och väntat så

att  få veta åt vilket håll jag kan gå.

Kanske någon att dela både himmel och jord  med.

Det hjälper mig att förstå mer av  livets gåta.

Älska   glömma och förlåta.

Det gör att jag kan komma djupare in  i min egen kåta.

Jag vet att min resa kommer att bli både  spännande och lång.

Det kommer att ske många mirakel, mycket  glädje och sång.

Prövningar som livet kommer att ge, kan jag lösa
genom att be, lyssna känna  och se.

Då kan jag finna inom mig  min egen himmelska fe.  

När  jag lyssnar på budskap  från universums källa

kan jag hjälpa till att mycket återställa.

Det skapar  balans till himmelen och jorden,

så  att människorna kan läkas och få en ny chans.

Jag avslutar med att de här orden.

I den nya tiden

kommer himmelen att finnas på  jorden

 

 

Tid

 

Är ett fundamentalt begrepp

i vår tillvaro som är svårt att definiera, och frågan om dess natur är något

som har engagerat vetenskapsmän och filosofer i alla tider.

 

Tiden uppfattas vanligtvis som en del av universums rundläggande struktur,

 en dimension i vilken händelser sker i sekvens.

 

Liksom en sträcka anger  avståndet mellan två platser i rummet,

anger ett tidsintervall "avståndet"  mellan två händelser i tiden,

 eller alternativt ett händelseförlopps varaktighet.

 

Den moderna fysiken behandlar inte tid och rum  som separata dimensioner

utan sammanför dessa till ett gemensamt begrepp

 - rum tiden

-

och slår samtidigt undan intuitiva begrepp som samtidighet och objektiv absolut tid.

 

En annan uppfattning är att tiden enbart är abstrakt begrepp  som vi använder oss av

 för att skapa oss en modell av omvärlden,

 

En matematisk konstruktion  ungefär på samma sätt som tal.

 

Tiden är bara ett konceptuellt hjälpmedel

för att vi ska kunna ordna och mäta händelser  snarare än något verkligt medium

 som "flyter" eller som vi "rör oss igenom".

 

Många filosofer har genom tiderna hävdat en sådan ståndpunkt.

 

I tidsdimensionen finns en speciell position

som hela tiden förändras

- nuet

- och som utgör gränsen mellan det förflutna och framtiden.

 

Vid denna gräns omvandlas framtiden med alla sina obestämda möjligheter

 till faktisk verklighet  och blir därefter en del av det förflutna

 med alla sina oföränderliga fakta.

 

Tiden kan därför  också sägas vara ett fenomen  som handlar om förändring,

något som över huvud taget gör förändringar möjligt.

 

Tiden kan behandlas ur många olika perspektiv

och med olika fokus.

 

 

 

Tiden

 

Den går i sin egen takt, över den har människan

ingen makt.

ibland önskar man att tiden stod still,

men tiden den gör som den vill.

Åren går  ju så svindlande fort och det är så mycket jag vill

få gjort.

Hur mycket tid man har är det ingen som vet.

Det är och förblir en  hemlighet.

 

 

Dikt av Torsten Palmkvist

 

Det går en genom tiden en säregen fläkt,

en sjukdom som allmänt benämnes jäkt.

och bannlyst är stunden av ro och frid.

Man hör bara ständigt: Jag har inte tid.

 

Du äger kanhända en sjuklig vän,

det sista besöket var länge sen.

Du säger en ursäkt, blir öm och blid,

men tröstar dig med : Jag har inte tid.

 

Kanske har du en mor, som är gammal nu,

vars enda ljuspunkt i livet är Du.

Att glömma henne, är du på glid?

Ditt samvete kvävs med : Jag har inte tid?

 

Så lever Du livet i stora drag,

hur skall jag hinna allt idag?

Jäktet förvandlar Ditt liv till en strid.

Din slogan har blivit: Jag har inte tid.

 

Men när man levat Ditt antal år.

När döden på tröskeln väntande står.

När man Dig kallar livets tid

Skall Du då svara: Jag har inte tid.....